ALGEMENE VOORWAARDEN

BEL 0488/99.25.74

Een bestelwagen of auto huren?

Bekijk eenvoudig onze prijzen.

Reserveer meteen!

De huurder en/of bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn

De huurder en/of bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs sedert minstens 1 jaar.

De huurder en/of bestuurder heeft een exemplaar van de overeenkomst bij ondertekening ontvangen.

Het is verboden om de wagen verder te verhuren of door te geven aan andere personen.

Wanneer het voertuig niet word ingeleverd binnen 24 uur na einde huurperiode overeenkomst, en dit zonder voorafgaande verwittiging van de huurder en/of bestuurder aan AG CENTER VERHUUR, zal laatstgenoemde de wagen als gestolen aangeven bij de politie. Alle kosten vallen steeds ten laste van de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Bij defect dient AG CENTER VERHUUR onmiddellijk verwittigd te worden met een juiste locatie. De huurder zal verder geen herstellingen aan het voertuig laten uitvoeren zonder akkoord van AG CENTER VERHUUR.

Roken is verboden in alle voertuigen die eigendom zijn van AG CENTER VERHUUR.

Eventuele aanpassing van een factuur moet binnen de zeven dagen schriftelijk aan ons gemeld worden.

De huurder en/of bestuurder moeten zorg dragen voor het gehuurde voertuig. Indien de wagen niet proper wordt binnengeleverd worden de kosten voor de reiniging aangerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn, met een min. van 25,00 EUR.

In geval van niet teruggave van de huurwagen na einde huurperiode overeenkomst, zullen de kosten ter recuperatie van het voertuig steeds worden verhaald op de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk zijn, met een min. van 750,00 EUR.

Op vraag van Parket zal AG CENTER VERHUUR steeds de persoonlijke gegevens bezorgen van de huurder en/of bestuurder.

Alle verkeersboetes tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk verantwoordelijk zijn en dienen op eerste verzoek, vermeerderd met de administratiekost t.b.v. 20,00 EUR, aan AG CENTER VERHUUR betaald te worden.

De onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik zijn voor rekening van AG CENTER VERHUUR. Zodra het voertuig aan de klant of aan zijn lasthebber wordt overhandigd, wordt de klant de juridische bewaarder van dit voertuig overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek en hij verbindt er zich toe het voertuig te gebruiken en te besturen als goede huisvader, het voertuig niet te belasten boven het door de constructeur toegelaten gewicht, het oliepeil te controleren en, indien nodig, de in het onderhoudsboekje bepaalde onderhoudsbeurten te verrichten. Alle onderhoud en herstellingen dienen te gebeuren bij Citroën.

Indien verder rijden gepaart gaan met vertraging of onmogelijk is, kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aarde deze ook moge wezen.

Indien de huurder de wagen voor een langere duur gebruikt dan overeengekomen, is hij aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd welke het dubbele bedraagt van het normale tarief.

Alle sommen verschuldigd aan AG CENTER VERHUUR zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de veertien dagen, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en zal op dezelfde wijze een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op elk achterstallig factuurbedrag, met een minimum van 80 Euro.

Schade veroorzaakt aan het voertuig ? De huurder en/of bestuurder van de wagen is verzekerd voor schade aan derden, alsook voor risico's van brand en diefstal, met de vermelde vrijstellingen. Vrijstelling zal in rekening gebracht worden op de faktuur , deze kan binnen de acht dagen tegensprekelijk vastgesteld worden, daarna wordt het bedrag stilzwijgend aanvaard. Vrijstellingen verzekering bedragen 1350,00 Euro voor BA en 2000,00 euro voor eigen schade.

De klant verbindt er zich toe om enkel in de door de verzekering gedekte landen te rijden, vermeld op de groene kaart. Hij zal alleen en volledig verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen van het niet naleven van deze clausule.

Indien het voertuig door meerdere personen bestuurd wordt, dienen de gegevens van deze bestuurders doorgegeven te worden aan de verhuurder zodat deze vermeld kunnen worden op het huurcontract bij aanvang van de huurperiode. Deze personen dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs sedert minstens 1 jaar en minimaal 21 jaar oud te zijn. Indien het voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet op het huurcontract vermeldt staat en er zich een ongeval voordoet, worden alle kosten en uitgaven die door de verhuurder en/of de verzekeringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De huurder erkent onder voorbehoud van vermelding op het contract, dat hij het voertuig samen met de door de wet vereiste toebehoren en boorddocumenten in goede staat heeft ontvangen. De brandstof is ten laste van de huurder.

In geval van betwisting of invordering zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

VOORDELEN VAN AG CENTER VERHUUR

 

  1. Geen creditcard nodig Alle huurwagens zijn Full-Omnium verzekerd bij ons .5
  2. Geen extra kosten voor Navigatie Wij maken foto’s van het voertuig zo is uw borg extra beschermd .6
  3. Ruime keuze uit nieuwe auto’s Bij autopech? Pechverhelping op elk moment, ongeacht dag of uur .7
  4. Zowel voor particulieren als bedrijven Alle dagen geopend vanaf 07:00 tot 21:00 enkel zondag gesloten .8

Leveringservice

Levering en ophaling optie bedrijfen.

150km inbegrepen

Bij dagverhuringen op alle wagens.

24/7 SERVICENUMMER

Probleem onderweg? BEL 0488/ 99 25 74.

Webdesign by ILYAS GOKSU © Alle rechten voorbehouden • AG Center BVBA • Bergbeemdstraat 77 • 3600 GENK • GSM. 0488/99.25.74 info@ag-center.be